Banken nog niet klaar voor IFRS 9

30 augustus 2017

Banken moeten nog veel werk verzetten om per 1 januari 2018 te voldoen aan de nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 9. Dat blijkt uit een survey van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) onder twintig kleine en middelgrote Europese banken.

Dat meldt DNB in zijn nieuwsbrief voor banken van augustus. Verreweg de meeste banken rapporteren conform de International Financial Reporting Standards (IFRS) en worden geconfronteerd met de gevolgen van IFRS 9. Deze gaat in per 1 januari 2018 en vervangt de standaard IAS 39. IFRS 9 heeft voor veel banken naast een kwantitatieve impact ook een operationele impact. Banken moeten onder meer de processen, de onderliggende data en de modellen die zij gebruiken voor de berekening van expected credit losses aanpassen. Voor deze expected credit losses moeten voorzieningen worden aangehouden.

Momenteel worden de resultaten van de survey geanaliseerd. Een eerste observatie is dat bij elf van de twintig banken de aanpassingen voor IFRS 9 zich nog steeds in de ontwerpfase bevinden, terwijl de uiterste implementatiedatum van 1 januari 2018 nadert. Banken lopen onder andere aan tegen problemen met de kwaliteit van data, de beschikbaarheid van historische data, de beoordeling van het kredietrisico en de benodigde capaciteit voor de implementatie van IFRS 9.

Als vervolg starten de toezichthouders in september een thematic review bij een aantal kleine en middelgrote banken binnen Europa, waaronder een aantal Nederlandse banken.

 

Solvency II maakt investeerders in verzekeringsbranche kopschuw

 

29 mei 2017

 

http://www.amweb.nl/branche/nieuws/2017/5/solvency-ii-maakt-investeerders-verzekeringsbranche-kopschuw-10196857?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20170529-am-signalen-flash&tid=TIDP210641X38EDD3129261438FBBF5C7EBB94CDA4BYI4

 

Stijgende werkloosheid actuarieel professionals

 

4 april 2017

 

http://www.actuaris.info/interviews/stijgende-werkloosheid-actuarieel-professionals/4618

 

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1-1-2018

 

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1-1-2018. Brief staatssecretaris Wiebes. 

 

Rapport Commissie Boot inzake Wet DBA

 

Rapport Commissie Boot

 

De rol van de Actuaris in Solvency 2

 

30 maart 2016

 

http://www.expertbibliotheek.nl/rapport/koninklijk-actuarieel-genootschap/de-rol-van-de-actuaris-in-solvency-ii/1481

 

Risicomanagement in de pensioensector zal komende jaren onder grote veranderdruk komen te staan.

 

12 februari 2016

 

https://actueel.pwc.nl/diensten-en-sectoren/human-resource-services/risicomanagement-pensioensector-zal-komende-jaren-grote-veranderdruk-komen-staan/?utm_source=Maand2016-02-26&utm_medium=email&utm_campaign=PwCActueel

 

Nederlandse Verzekeringssector klaar voor Solvency II.

 

17 december 2015

 

https://www.accountant.nl/nieuws/2015/12/nederlandse-verzekeringssector-klaar-voor-solvency-ii/

 

‘Solvency II betekent teloorgang van de kleine verzekeraars’

 

6 augustus 2015

 

De invoering van Solvency II, en de afgeslankte variant Solvency Basic voor kleine verzekeraars, betekent de teloorgang voor kleine onderlingen. Dat schrijft advocaat Michiel Claassen in een opiniestuk in het FD.

 

“Met de inwerkingtreding van Solvency Basic komt er in Nederland een eind aan een lange traditie van onderling verzekeren”, stelt Claassen. De kleine onderlinge partijen maken zich volgens de advocaat van het Amsterdamse Lauxtermann Advocaten niet zozeer zorgen om de verzwaarde solvabiliteitseisen, maar kijken vooral op tegen de ‘uitgebreide rapportages, kostbare accountantscontroles en zware bestuurderstoetsingen’.

 

Bestuursleden van de onderlingen passen vaak niet in de profielschets van DNB, schrijft Claassen. “Kleine onderlingen worden veelal bestuurd voor en door hun leden. Hier kent de bestuurder zijn achterban persoonlijk, heeft hij (of zij) begrip van de risico’s en de business. Deze mensen beschikken echter zelden over de technocratische kennis van professionele bestuurders en zijn dus niet het soort bestuurders dat DNB graag ziet.”

 

Trend

 

Claassen vindt dat de door hem voorziene teloorgang van onderlingen in schril contrast staat met het streven naar een participatiesamenleving. “Op het gebied van bijvoorbeeld kredietverlening is de trend juist tegenovergesteld, met kleinschaligere dienstverlening en een grotere betrokkenheid van burgers. Denk aan crowdfunding, peer-2-peer-financieringen en kredietunies. Voor kredietunies is zelfs onlangs een initiatiefwet met algemene stemmen aangenomen, zodat voor deze vorm van ‘onderlinge kredietverstrekking’ een lichter bankenregime ontstaat dan het strenge bankenregime dat anders van toepassing zou zijn.”

 

Voor verzekeraars geldt alleen een vrijstelling voor de allerkleinste onderlingen ‘met kort gezegd een premieomvang van minder dan € 1 mln., technische voorzieningen minder dan € 5 mln en een maximale dekking van € 10.000′. Claassen hoopt dat de uitzondering ook gaat gelden voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang die niet aan de vereisten voldoen, maar wel volledig zijn herverzekerd.

 

Beter inzicht in pensioenverplichtingen onder IFRS

 

Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2013 een gewijzigde standaard voor het verwerken van pensioenverplichtingen onder IFRS. Over de nieuwe standaard is al veel geschreven, maar twee juist voor de Nederlandse praktijk relevante wijzigingen bleven nog onderbelicht.

 

De gewijzigde IAS 19 gaat, evenals de bestaande, nog steeds uit van slechts twee systemen voor de verwerking van pensioenverplichtingen: de toegezegdebijdrageregeling (defined contribution - DC) of de toegezegdpensioenregeling (defined benefit - DB).

 

Vrijwel alle regelingen in Nederland hebben een hybride karakter - risicodeling tussen werkgever en deelnemers - en daarom is de classificatie en verwerking van deze Nederlandse regelingen onder IFRS lastig.

 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) pleit al jaren voor een fundamentele herbezinning rond deze standaard, maar de IASB kiest in deze fase slechts voor een aantal aanpassingen en heeft die herbezinning voor zich uitgeschoven. Dat schrijven RJ-voorzitter Hans de Munnik en RJ-lid Gerard van Santen, voorzitter van de RJ-werkgroep Pensioenen, in het aprilnummer van Accountant.

 

In het artikel belichten zij de belangrijkste gevolgen van de nu voorliggende gewijzigde IAS19R, die wel een aantal verduidelijkingen brengt die "in sommige omstandigheden kunnen leiden tot een andere classificatie van de regeling en in vele gevallen vermoedelijk van invloed zijn op de onder IFRS op te nemen verplichtingen - en daarmee op de resultaten".

 

De RJ heeft over de twee wijzigingen tevens een handreiking (RJ-Uiting 2012-1) gepubliceerd, waarin wordt aangegeven in de praktijk met de wijzigingen kan worden omgegaan. Dit mede omdat onder de desbetreffende RJ-richtlijn (RJ 271.3) toepassing van IAS19 ook is toegestaan.

 

Download het artikel 'Beter inzicht in pensioenverplichtingen onder IFRS'

 

Bron: Accountant.nl 04-04-2012

 

Verzekeraars verwachten grote invloed regelgeving op bedrijfsvoering 04-04-2011

 

Solvency II heeft grote impact op Europese verzekeringsmarkt.

 

Paper zes grootste kantoren over kredietcrisis en fair value

 

13 december 2007 - Het Global Public Policy Committee, waarin vertegenwoordigers van de zes grootste wereldwijde netwerken, BDO, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG en PricewaterhouseCoopers, zitting hebben, heeft een paper gepubliceerd over de waardering op basis van fair value bij toepassing van IFRS in het licht van de huidige kredietcrisis.

 

Het stuk is vergelijkbaar met de publicatie 'Measurement of Fair Value in Illiquid (or Less Liquid) Markets' van het Amerikaanse Center for Audit Quality, waar deze problematiek vanuit het oogpunt van US GAAP wordt behandeld.

 

Een ontwerp van de publicatie is voorgelegd aan het Financial Stability Forum, de International Accounting Standards Board, de International Organisation of Securities Commissions en de Accounting Task Force van de Basel Committee on Banking Supervision.

 

IFRS: de deadline nadert.

 

 

bekijk het artikel

 

Lees hoe de oplossingen van Actelligence complexe regelgeving makkelijk toepasbaar maken

 

Actelligence maakt complexe regels makkelijk toepasbaar.
Turn-key-oplossingen veranderen nieuwe eisen in nieuwe financiële kansen.

Financiële instellingen maken zich in toenemende mate zorgen. Vanaf 2005 krijgen ze namelijk te maken met deels nieuwe en deels aangescherpte regels als de International Accounting Standards (IAS) en de International Financial Reporting Standards. Ook het vernieuwde Financieel Toetsingskader (FTK) zal zwaardere eisen stellen aan pensioenfondsen, verzekeraars en banken waar het gaat om de verslaglegging.

 

Onbegrip tussen accountancy en ict
De nieuwe accountancyregels Ifrs hebben meer impact op bedrijfsprocessen en informatiesystemen dan de conversie naar de euro of het millenniumprobleem, stelt Pinkroccade. Het financiële systeem moet snel en betrouwbaar nieuwe gegevens ophoesten en kruisverbanden kunnen leggen. Volgens Ernst & Young en Deloitte & Touche kan het meevallen als een onderneming niet al te veel financiële instrumentengebruikt.

 

Aanbeveling van de Pensioen- en Verzekeringskamer
De toepassing van International Accounting Standards (IAS) - in de toekomst: International Financial Reporting Standards (IFRS) - in de financiële verslaggeving door Nederlandse verzekeraars komt dichterbij. Invoering kan ingrijpende gevolgen hebben voor met name de inhoud en werkwijze van de financieel-administratieve enverslaggevingsystemen en -procedures van de verzekeraars.

bron: PVK

 

Status en onduidelijkheden ten aanzien van de invoering van IFRS in Europa
In het licht van de verdere harmonisatie van de Europese kapitaalmarkten, heeft de Europese Unie (EU) besloten om over te gaan tot het verplicht voorschrijven van International Financial Reporting Standards (IFRS) voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast biedt de EU de lidstaten de mogelijkheid om de toepassing van IFRS toe te staan of te verplichten voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen en voor de vennootschappelijke jaarrekening van beursgenoteerde vennootschappen. De implementatie van IFRS in Europa en in het bijzonder in Nederland, leidt tot veel vragenen onduidelijkheden. Dit artikel is bedoeld om een overzicht te gevenvan de huidige stand van zaken, de knelpunten en de gevolgen van deze knelpunten voor zowel de beursgenoteerde als de niet-beursgenoteerde vennootschappen.

bron: NIVRA

 

Pensioengat van euro 1000 miljard door nieuwe boekhoudregels
De 6500 Europese beursgenoteerde bedrijven zullen vanaf 2005 voor in totaal euro 1000 mrd aan pensioentekorten in hun bedrijfsresultaten moeten verwerken. Dat blijkt uit berekeningen van zakenbank MorganStanley naar aanleiding van de introductie van nieuwe internationale boekhoudregels.

De International Accounting Standards (IAS) schrijven voor dat bedrijven pensioenverplichtingen direct opnemen in hun resultaten. Nu kunnen ze hun pensioenverplichtingen nog buiten de boeken (off balance)houden. In Engeland en de Verenigde Staten is de scheiding pensioenfonds en onderneming al opgeheven.

Omdat pensioenfondsen in Nederland een aparte entiteit vormen, is getracht een uitzonderingspositie te krijgen voor Nederlandsebedrijven. De Nederlandse richtlijnen gebaseerd op de IAS-regels makenonderscheid tussen een toegezegde pensioenregeling (defined benefits)en een toezegde bijdrageregeling (defined contributions). Bij de eerste regeling is het moederbedrijf uiteindelijk verantwoordelijk voor het pensioen. Bij de tweede regeling is dat niet het geval. Hoe een pensioenregeling wordt geclassificeerd, hangt af van de pensioenregeling en de financieringsovereenkomst. Veel bedrijven zullen niet ontkomen aan het opnemen van hun pensioenverplichtingen in de jaarrekening. Bedrijven met grote pensioenfondsen kunnen worden geconfronteerd met flinke schommelingen in de pensioenverplichtingen. Bijvoorbeeld omdat de beleggingsresultaten tegenvallen of indexatie de verplichtingen verhoogt.

'Bedrijven wisten niet waar ze aan begonnen toen ze hun pensioenregeling in het leven riepen', zegt David Tweedie, voorzittervan de International Accounting Standards Board, tegen persbureau Bloomberg. 'Dat is een van de problemen van slecht boekhouden.'

De boekhoudregels zullen, volgens Tweedie, de winsten van bedrijven met procentpunten kunnen verlagen. De nadruk op pensioenverplichtingen heeft al gezorgd voor het verlagen van creditratings van bedrijven. Zo zette Standard & Poor's eerder dit jaar ThyssenKrupp op de junkbondstatus vanwege de pensioenschulden. En TPG kwam om dezelfde reden te staan op een CreditWatch-lijst.

Volkswagen dat, net als veel Duitse bedrijven, al werkt met de nieuwe boekhoudregels, heeft een pensioentekort ter waarde van euro 10,2 mrd. De Deutsche Bank heeft becijferd dat ABB, Siemens en negen andere industriële bedrijven samen een pensioentekort hebben van euro14,8 mrd.

Bron: Het Financiële Dagblad 28 oktober 2003

 

Conversie naar IFRS - Meer dan een puur technische oefening
Tegen 2005 moeten bijna alle beursgenoteerde ondernemingen van de lidstatenvan de Europese Unie hun geconsolideerde jaarrekeningen opstellen volgens de IFRS. Slechts weinig bedrijven lijken zich daarop voor te bereiden. Nochtans is die overschakeling op IFRS heel wat meer dan een simpele technische oefening en is een grondige voorbereiding dus noodzakelijk.
- Welke factoren spelen een rol bij de conversie naar IFRS tegen 2005?
- Wat is vanuit bedrijfseconomisch standpunt de reden om naar IAS te converteren?

 

Bron: Dexia Bank